شرح

آمینو EAA گلد کور لاین ترک نوتریشن بــه منظــور بازیابــی ســریع ســطح اســیدهای آمینــه قبــل و بعــد از تمریــنات سنگین طراحــی شــده اســت. ایــن محصــول حــاوی تمــام اسـیدهای آمینـه ضـروری با نسـبت بهینـه همـراه بـا ال-سیترولین و تائورین و کافئین مــی باشــد. آمینو EAA گلد کور لاین ترک نوتریشن همچنیــن حــاوی عصــاره هــای گیاهـی گوارانـا ، چـای سـبز و قهـوه سـبز ، ویتامیـن B6 و کوآنزیـم ویتامیـن B12 اسـت. ویتامیـن B6 و B12 بـه بـدن کمـک مـی کننـد تـا سـوخت و سـاز خـود را بـه درسـتی حفـظ کـرده و خسـتگی در حیـن و پـس از اتمام تمریـن را کاهـش دهـد. این محصول در طعم لیمویی برای ورزشکاران ارائه می گردد.

توصیه های لازم در خصوص مصرف AMINO EAA گلد کور لاین ترک :

دو وعــده غذایــی بســیار مهــم جهت بهبود روند تمرینات ورزشــی و همچنیــن افزایــش کیفیـت تمرینـات بـرای هـر ورزشـکاری همـان وعـده های قبـل و بعـد از اتمام تمرین هسـتند کـه روی عملکـرد و ریـکاوری تاثیـرات قابـل توجهـی دارنـد. مکمـل EAA آمینـو اسـیدهای ضـروری را تامیـن مـی کنـد کـه بـرای هـر دو وعـده قبـل و بعـد از تمریـن بسـیار مناسـب اسـت ، به ویـژه اگـر نـوع تمریـن مقاومتـی باشـد.

دستورالعمل مصرف آمینو EAA ترک نوتریشن :

1 وعده ( 10 گرم AMINO EAA ترک نوتریشن ) را با 300 میلی لیتر آب حل کنید. روزانه 2 وعده میل کنید.

  • در روزهای تمرین اولین وعده را 30 دقیقه قبل از شروع تمرین و دومین وعده را بعد از اتمام تمرین میل کنید.
  • در روزهای استراحت اولین وعده را صبح زود و دومین وعده را مابین وعده های غذایی میل کنید.

نحوه نگهداری آمینو EAA گلد کور لاین ترک نوتریشن :

آمینو ای ای ای گلد کور لاین ترک نوتریشن را در مکانی خشک و در دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد در یک بسته بندی سفت و محکم نگه دارید. دور از دسترس اطفال نگه دارید.

هشدار :

  1. سعی کنید بیشتر از حد مجاز این محصول را مصرف نکنید!
  2. از این محصول به عنوان جایگزین رژیم های متنوع استفاده نکنید.
  3. کودکان ، زنان باردار یا شیرده نباید از این محصول استفاده کنند.
  4. رژیم غذایی متنوع و متعادل و سبک زندگی سالم در کنار مصرف این مکمل بسیار حائز اهمیت است.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.